Trạng thái dự án Ngưng

$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình4 tháng trước
$100 / $10,000 0,8% - 1,2%/ngày
Trung bình5 tháng trước
$1,000 / $20,000 25%/tháng
Trung bình5 tháng trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình6 tháng trước