Trạng thái dự án Ngưng

$50 / $7,000 3% - 3.5%/ngày
Thấp5 tháng trước
$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình9 tháng trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình9 tháng trước
$100 / $10,000 0,8% - 1,2%/ngày
Trung bình10 tháng trước
$1,000 / $20,000 25%/tháng
Trung bình10 tháng trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình11 tháng trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Thấp11 tháng trước