Trạng thái dự án Ngưng

100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp6 tháng trước
$500 / $100,000 10% - 30%/tháng
Trung bình8 tháng trước
$50 / $7,000 3% - 3.5%/ngày
Thấp1 năm trước
$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình1 năm trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình1 năm trước
$100 / $10,000 0,8% - 1,2%/ngày
Trung bình1 năm trước
$1,000 / $20,000 25%/tháng
Trung bình1 năm trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình2 năm trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Thấp2 năm trước