Chính sách bảo mật

Giới thiệu

ReviewInvest.Com (sau đây gọi là “ReviewInvest.Com”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Chính sách Bảo mật này (cùng với Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi chi phối việc thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn. Chúng tôi xác định “Thông tin Cá nhân” làm thông tin nhận dạng cá nhân bạn, ví dụ: Tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, ngành nghề…

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho bạn về:

1. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn và cách sử dụng;
2. Việc chúng tôi sử dụng thông tin về địa chỉ IP và việc sử dụng cookie của chúng tôi;
3. Bất kỳ tiết lộ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba;
4. Khả năng sửa chữa, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn;
5. Và Các biện pháp an toàn mà chúng tôi đã có tại chỗ để ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng trang web. Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

1. Tên của bạn
2. Địa chỉ của bạn
3. Số điện thoại
4. Địa chỉ e-mail của bạn
5. Ngày sinh sinh của bạn

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn chỉ với mục đích mà nó đã được cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng một tính năng của trình duyệt được gọi là “cookie”, chỉ định một nhận dạng duy nhất cho máy tính của bạn. Cookie thường được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Thông tin được thu thập từ các tập tin cookie được chúng tôi sử dụng để đánh giá hiệu quả của trang web, phân tích xu hướng và quản lý Nền tảng. Thông tin thu thập được từ các cookie cho phép chúng tôi xác định những điều như những phần trong trang của chúng tôi được truy cập nhiều nhất và những khó khăn mà khách truy cập có thể gặp phải khi truy cập trang của chúng tôi. Với kiến thức này, chúng tôi có thể nâng cao chất lượng trải nghiệm của bạn trên Nền tảng bằng cách nhận ra và cung cấp nhiều tính năng và thông tin mong muốn nhất cũng như giải quyết khó khăn khi truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và / hoặc công nghệ được gọi là các lỗi trên web, thường được lưu trữ trong email để giúp chúng tôi xác nhận việc nhận và trả lời các email của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hoá hơn khi sử dụng Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng (các) nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ đặt các cookie trên ổ cứng máy tính của bạn và sẽ nhận được thông tin mà chúng tôi chọn sẽ giúp chúng tôi biết về những điều khách truy cập quanh trang web của chúng tôi, những sản phẩm được duyệt. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phân tích thông tin này và cung cấp cho chúng tôi các báo cáo tổng hợp. Thông tin và phân tích cung cấp bởi (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về lợi ích của khách truy cập của chúng tôi trong trang web của chúng tôi và làm thế nào để phục vụ tốt hơn những lợi ích đó. Thông tin do (các) nhà cung cấp dịch vụ thu thập có thể liên quan đến và kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn trong khi bạn đang sử dụng Nền tảng. (Các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bị hạn chế về mặt hợp đồng khi sử dụng thông tin mà họ nhận được từ trang web.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được chỉ ra vào thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó, và / hoặc cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này và / hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và nhà thầu của chúng tôi cho những mục đích giới hạn này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các công ty khác trong trường hợp sáp nhập, bán lại hoặc tổ chức lại công ty khác.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý theo luật pháp.

Bất kỳ bên thứ ba nào nhận hoặc có quyền truy cập Thông tin Cá nhân sẽ được yêu cầu để bảo vệ Thông tin Cá nhân đó và chỉ sử dụng nó để thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho bạn hoặc cho Review Invest, trừ khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào như vậy biết về nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này và chúng tôi sẽ ký hợp đồng với bên thứ ba đó bởi vì chúng bị ràng buộc bởi các điều khoản không kém bảo vệ cho bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được tiết lộ cho họ hơn là nghĩa vụ chúng tôi cam kết Bạn theo Chính sách Bảo mật hoặc được áp đặt cho chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của chúng tôi ngoài việc hỗ trợ chúng tôi.

Chỉnh sửa / Cập nhật / Xóa thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích marketing. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số thông tin trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bạn cũng có thể yêu cầu xóa hoặc hủy cả Tài khoản và Thông tin Cá nhân bằng cách gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]. Review Invest sẽ thực hiện yêu cầu của bạn chỉ khi điều này không trái với các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi nắm giữ và việc sử dụng và tiết lộ chung về Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã lưu giữ. Có thể có một khoản phí tối thiểu để truy cập Thông tin Cá nhân của bạn.

Bảo mật

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn và để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy diệt. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền của Review Invest mới có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn, và những nhân viên này được yêu cầu phải coi thông tin là bí mật. Các biện pháp an ninh tại chỗ, thỉnh thoảng được xem xét phù hợp với sự phát triển pháp lý và kỹ thuật.

Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin Cá nhân của bạn chỉ trong chừng mực cần thiết cho chúng tôi, với mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi. Theo cam kết ghi chép của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ Tài khoản và Thông tin Cá nhân trong ít nhất 5 năm sau khi Người dùng đóng.

Liên kết

Có thể có các rủi ro khác chưa được lường trước hoặc nhận diện trong Điều khoản sử dụng này.

Marketing

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích marketing. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số thông tin trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Thay đổi

Chính sách, nội dung, thông tin, khuyến mãi, tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm và tính năng của trang web của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật và / hoặc bổ sung bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Review Invest. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này, sẽ thực hiện các bước để thông báo cho tất cả người dùng bằng một thông báo trên trang của chúng tôi và sẽ đăng Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi trên trang web.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, ý kiến hoặc quan tâm nào liên quan đến Chính sách bảo mật và / hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau đây:

Thư điện tử: [email protected]