Trạng thái dự án Scam

$200 / Unlimited 15% - 30%/tháng
Thấp2 tháng trước
$250 / $60,000 0,3% - 3%/ngày
Thấp3 tháng trước
$50 / $1,000 0,2% - 0,5%/ngày
Thấp3 tháng trước
$10 / $50,000 1% - 2%/ngày
Thấp3 tháng trước