Trading

$500 / $100,000 10% - 30%/tháng
Trung bình11 tháng trước
$200 / $30,000 10% - 30%/tháng
Thấp1 năm trước
$50 / $100,000 1,3% - 3,1%/ngày
Trung bình1 năm trước
$100 / $100,000 500%
Trung bình1 năm trước
1 ETH / 1000 ETH 0,15% - 0,45%/ngày
Trung bình2 năm trước
$100 / $50,000 7% -19.5%/tháng
Thấp2 năm trước
$250 / $60,000 0,3% - 3%/ngày
Thấp2 năm trước
$50 / $1,000 0,2% - 0,5%/ngày
Thấp2 năm trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình2 năm trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Thấp2 năm trước