Trading

$100 / $50,000 7% -19.5%/tháng
Thấp4 ngày trước
$250 / $60,000 0,3% - 3%/ngày
Trung bình1 tháng trước
$50 / $1,000 0,2% - 0,5%/ngày
Thấp1 tháng trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình2 tháng trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Trung bình2 tháng trước