Forex

$100 / $30,000 10% - 40%/tháng
Trung bình5 tháng trước
$200 / $10,000 3% - 8%
Trung bình7 tháng trước
$1,000 / $50,000+ 0,3% - 0,4%/ngày
Cao8 tháng trước
$100 / $100,000 8%/tháng
Trung bình11 tháng trước