Forex

$100 / $30,000 10% - 40%/tháng
Cao1 năm trước
$200 / $10,000 3% - 8%
Trung bình1 năm trước
$1,000 / $50,000+ 0,3% - 0,4%/ngày
Thấp1 năm trước
$100 / $100,000 8%/tháng
Trung bình2 năm trước