Các Dự án

$125 / $4.500 2.5% - 4.5%/tháng
Trung bình5 ngày trước
$15 / $150.000 2%/ngày
Thấp1 tuần trước
N/A / N/A 2%/ngày
Trung bình2 tuần trước
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao2 tuần trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình1 tháng trước
$500 / $30.000 15% - 20%/tháng
Trung bình2 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp2 tháng trước
0.005 BTC / Unlimited 10% - 19%/tháng
Trung bình2 tháng trước
$5,000 / $500,000 0,3% - 1,2%/ngày
Trung bình2 tháng trước
N/A / N/A N/A
N/A3 tháng trước
$100 / $30,000 10% - 40%/tháng
Trung bình4 tháng trước
$200 / Unlimited 10% - 15%/tháng
Trung bình4 tháng trước