Các Dự án

$100 / $200.000 0.15% - 0.5%
Trung bình6 tháng trước
$100 / $100,000 15%/tháng
Trung bình8 tháng trước
$125 / $4.500 2.5% - 4.5%/tháng
Trung bình8 tháng trước
$15 / $150.000 2%/ngày
Thấp8 tháng trước
N/A / N/A 2%/ngày
Trung bình8 tháng trước
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao8 tháng trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình9 tháng trước
$500 / $30.000 15% - 20%/tháng
Trung bình10 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp10 tháng trước
0.005 BTC / Unlimited 10% - 19%/tháng
Thấp10 tháng trước
$5,000 / $500,000 0,3% - 1,2%/ngày
Trung bình10 tháng trước
N/A / N/A N/A
N/A11 tháng trước