Ủy thác

$100 / $100,000 15%/tháng
Trung bình6 tháng trước
$125 / $4.500 2.5% - 4.5%/tháng
Trung bình7 tháng trước
$15 / $150.000 2%/ngày
Thấp7 tháng trước
$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình2 năm trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình2 năm trước