Ủy thác

$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình12 tháng trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình12 tháng trước