Smartcontract

N/A / N/A 2%/ngày
Trung bình5 ngày trước
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao5 ngày trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình1 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp2 tháng trước
N/A / N/A N/A
N/A3 tháng trước