Smartcontract

N/A / N/A 2%/ngày
Trung bình3 tháng trước
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao3 tháng trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình4 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp5 tháng trước
N/A / N/A N/A
N/A6 tháng trước