Các Dự án

$500 / $3,500 300%
Trung bình2 năm trước
$10 / $50,000 1% - 2%/ngày
Thấp2 năm trước
100 IT / 30,000 IT 0,2% - 0,7%/ngày
Thấp2 năm trước
$100 / $100,000 6% - 12%/tháng
Trung bình2 năm trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình2 năm trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Thấp2 năm trước