Các Dự án

$300 / $50,000 0,1% - 0,3%/ngày
Trung bình12 tháng trước
$100 / $10,000 0,8% - 1,2%/ngày
Trung bình12 tháng trước
$200 / $2,000 10%/7 ngày
Thấp1 năm trước
$1,000 / $20,000 25%/tháng
Trung bình1 năm trước
$250 / $60,000 0,3% - 3%/ngày
Thấp1 năm trước
$50 / $1,000 0,2% - 0,5%/ngày
Thấp1 năm trước
$500 / $3,500 300%
Cao1 năm trước
$10 / $50,000 1% - 2%/ngày
Thấp1 năm trước
100 IT / 30,000 IT 0,2% - 0,7%/ngày
Thấp1 năm trước
$100 / $100,000 6% - 12%/tháng
Trung bình1 năm trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình1 năm trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Thấp1 năm trước