Các Dự án

$50 / $100,000 1,3% - 3,1%/ngày
Trung bình7 tháng trước
$50 / $7,000 3% - 3.5%/ngày
Thấp7 tháng trước
$100 / $100,000 8%/tháng
Trung bình8 tháng trước
$100 / $100,000 500%
Trung bình9 tháng trước
1 ETH / 1000 ETH 0,15% - 0,45%/ngày
Trung bình10 tháng trước
$300 / N/A 0,1% - 0,32%/ngày
Trung bình11 tháng trước
$250 / Unlimited 8% - 17%/tháng
Thấp11 tháng trước
$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình11 tháng trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình11 tháng trước
$100 / $50,000 7% -19.5%/tháng
Trung bình12 tháng trước
$10 / $100,000 6% - 12%/tháng
Trung bình12 tháng trước
$200 / Unlimited 15% - 30%/tháng
Thấp12 tháng trước