Các Dự án

$200 / Unlimited 10% - 15%/tháng
Trung bình5 tháng trước
$500 / $100,000 10% - 30%/tháng
Trung bình5 tháng trước
$200 / $10,000 3% - 8%
Trung bình7 tháng trước
$1,000 / $50,000+ 0,3% - 0,4%/ngày
Cao8 tháng trước
$200 / $30,000 10% - 30%/tháng
Thấp9 tháng trước
$50 / $100,000 1,3% - 3,1%/ngày
Trung bình9 tháng trước
$50 / $7,000 3% - 3.5%/ngày
Thấp10 tháng trước
$100 / $100,000 8%/tháng
Trung bình11 tháng trước
$100 / $100,000 500%
Trung bình12 tháng trước
1 ETH / 1000 ETH 0,15% - 0,45%/ngày
Trung bình1 năm trước
$300 / N/A 0,1% - 0,32%/ngày
Trung bình1 năm trước
$250 / Unlimited 8% - 17%/tháng
Thấp1 năm trước