Chỉ số giá BTC/USD trên sàn giao dịch RaidenBO

Chỉ số giá Raidenbo là một chỉ số tổng hợp, có nghĩa là nhiều nguồn dữ liệu khác nhau được sử dụng để đo lường chỉ số. Hiện tại Raiden BO sử dụng 3 thành phần giá: Binance, Huobi, Okex.

Mỗi Chỉ số giá Raidenbo được đo lường là trung bình có trọng số của Giá cuối cùng cho mỗi sàn giao dịch thành phần, để chỉ ra giá đồng thuận thị trường của tài sản cơ bản. Giá chỉ số được tính toán và công bố để giao dịch trong thời gian thực. Các yếu tố cấu thành giá và trọng số chỉ số sẽ được rà soát và cập nhật hàng quý. Các thay đổi sẽ được thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của Raidenbo, thông báo trước một tuần khi thực hiện.

Khung trọng số chỉ số và tính toán chỉ số cho BTC/USD

Dữ liệu về khối lượng và giá cả thu được trực tiếp thông qua API trên mỗi sàn giao dịch thành phần liệt kê ở trên được sử dụng để tính Chỉ số Trọng số của Raidenbo. Các phương pháp cụ thể sẽ được sử dụng để phát hiện và loại bỏ dữ liệu không đúng định dạng và bất thường. Việc đo lường Chỉ số Trọng số sẽ loại trừ giá tham chiếu từ các sàn giao dịch không đủ khối lượng giao dịch.


Đăng ký RaidenBO

Chỉ số Trọng số của Raidenbo, được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 lúc 12:00:05 UTC. Bảng dưới đây hiển thị trọng số của chỉ mục.

Chỉ số Trọng số của Raidenbo sẽ được cập nhật tiếp theo vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 lúc 12:00:05 UTC.

Ví dụ về tính toán Chỉ số giá Raidenbo

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 lúc 00:00 UTC, Giá cuối cùng trên các sàn giao dịch cấu thành là:

Giá cuối cùng này được nhân với trọng số để ra kết quả

Tổng Giá cuối cùng x Trọng số trên tất cả các thành phần giá là 6877,20925. Tổng Trọng số trên tất cả các thành phần giá là 100%.

Vì vậy, giá BTC / USD là 6877,20925 / (100%) = 6877,21 (làm tròn đến cent USD gần nhất).

Quy tắc đảm bảo trọng số

Raidenbo sử dụng một số phương pháp để duy trì kết nối liên tục với các sàn giao dịch cung cấp dữ liệu giá. Để dự phòng, các bước sau sẽ được triển khai:

  1. Nếu một sàn giao dịch cấu thành không phản hồi (hết thời gian chờ), giá từ sàn giao dịch đó sẽ không được sử dụng trong tính toán cho đến khi vấn đề thời gian chờ được giải quyết.
  2. Khi giá thành phần thay đổi từ 25% trở lên so với giá thành phần trung bình của Chỉ số, giá thành phần đó sẽ bị bỏ qua trong tính toán Chỉ số giá Raidenbo. Giá thành phần sẽ quay trở lại Chỉ số giá Raidenbo khi giá của nó thay đổi ít hơn 25% so với giá trung bình.
  3. RaidenBO không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân theo Điều khoản dịch vụ của Raidenbo, của bất kỳ dữ liệu khối lượng nào (hoặc dữ liệu khác) thu được từ một sàn giao dịch và được sử dụng để tính toán giá trị của bất kỳ Chỉ số giá Raidenbo nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào được báo cáo do tính toán hoặc xuất bản chỉ số đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *